• Monday ، 17 June 2019
  • دوشنبه ، 27 خرداد 1398

کرمانشاه

در داستانهاي ايراني . شهر كرمانشاه را از زمان طهمورث ديوبند ( پادشاهي از سلسله افاسنه اي پيشداديان ) مي دانند . اما ساختمان اصلي شهر را به بهرام چهارم ساساني منسوب مي كنند كه در قرن چهارم بعد از ميلاد مي زيست


تغییر قالب

عرض صفحه

تمام صفحه
وسط چین

منو

ثابت
بالای صفحه